projekty eu

Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych  jest finansowany ze środków:

  • Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie: 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Zakres i cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez rozbudowę i przebudowę Ośrodka Rehabilitacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023. W ramach inwestycji, w miejsce wyburzanych obiektów powstaną dwa nowe budynki szpitalne gdzie zostanie zlokalizowany oddział rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, specjalistyczne gabinety lekarskie oraz część zabiegowa z wykonywaniem świadczeń na rzecz pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych i oddziału dziennego. Nowe budynki będą podpiwniczone, trzykondygnacyjne i połączone funkcjonalnie z obiektami szpitalnymi, pozostającymi po wyburzeniach. Dzięki przebudowie i rozbudowie szpitala będzie możliwe przede wszystkim zwiększenie dostępności i jakość usług medycznych, powstaną możliwości wprowadzenia nowych metod rehabilitacji, zapewnione zostaną odpowiednie warunki do zmniejszenia czasu oczekiwania na leczenie (wydłużony ze względu na epidemię COVID-19), zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego, ergonomii i higieny w miejscu pracy (zmniejszenie zagrożeń COVID-19). Celem zadania jest także udostępnienie usług medycznych, finansowanych ze środków NFZ osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami, wpływającymi na obniżenie sprawności fizycznej i sensorycznej. Budynki i ich otoczenie pozbawione będą barier architektonicznych.

Całkowita wartość zadania to 33 498 544,00 zł.

Inwestycja jest współfinansowane przez:

Budżet UMWM:                                                       18 064 032,00 zł

PFRON                                                                          834 845,94 zł

RPO WM:                                                                   12 747 610,00 zł

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację projektu
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/30-mln-zl-na-przebudowe-szpitala-w-krzeszowicach