Prawa Pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczącychw udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu,
 4. zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
 5. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia,
 6. do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,
 7. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. pacjent hospitalizowany ma prawo do opieki duszpasterskiej,
 11. pacjent hospitalizowany ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: Prawa Pacjenta