Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Leczniczej w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach

Dyrektor

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego  w Krzeszowicach

ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice

w porozumieniu

z Małopolską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU REHABILITACJI LECZNICZEJ W MAŁOPOLSKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM W KRZESZOWICACH

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430).

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023 r., poz. 1515).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 430):

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania  danego stanowiska,

3) prawo wykonywania zawodu,

4) opis przebiegu pracy zawodowej;

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

6) kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany do przedstawienia oryginałów tych dokumentów;

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Leczniczej w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 10  dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, II p. pok. 209  z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Leczniczej w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w  Krzeszowicach”Na kopercie osoba zgłaszająca swoją kandydaturę winna umieścić imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w ciągu 60 dni od daty zakończenia składania ofert. 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach dostępne są na stronie internetowej Szpitala (www.rehabilitacja-krzeszowice.pl) w zakładce „Biuletyn Informacji Publicznej” pod adresem https://bip.malopolska.pl/orkrzeszowice,a,2446798,konkurs-na-stanowisko-pielegniarki-oddzialowej-oddzialu-rehabilitacji-leczniczej-w-malopolskim-szpit.html

 

rozstrzygnięcie_po.pdf