Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

projekty ue
 ________________________________________________________________________________________
 
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ w ramach umowy
o partnerstwie realizuje projekt pn.: "Małopolski System Informacji
Medycznej" (MSIM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa
Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji
medycznej, stanowiącego platformę elektronicznej wymiany danych, mającą
na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług świadczonych w
sektorze ochrony zdrowia.
 
Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:
 
- ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji
medycznych,
- zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i
informacji medycznych,
- poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału
wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.
- doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im
wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.
 
Całkowita wartość projektu: 2 398 975,95 zł
 
Dofinansowanie RPO WM: 2 159 078,36 zł
 
Wkład własny partnera: 239 897,60 zł
 
W dniu 29 marca 2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację projektu.
 

W lipcu 2021r. został zakończony jeden z etapów wdrażania projektu w ramach zamówienia publicznego pn: "DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA NIEZBĘDNYCH DO BUDOWY WARSTWY LOKALNEJ CELEM POŁĄCZENIA Z WARSTWĄ REGIONALNĄ MSIM".

 

IMG_20221107_090349
IMG_20221107_091606
IMG_20221107_091625
IMG_20221107_091653
IMG_20221107_091658
IMG_20221107_090334

 

 

 

Malopolski System Informacji Medycznej