Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Sprzęt rehabilitacyjny

 

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Co to są środki pomocnicze?

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne.

Jak starać się o dofinansowanie czy refundację do zakupu sprzętu specjalistycznego i środków pomocniczych?

Zasady kupowania środków pomocniczych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17. grudnia 2004 r.
Rozporządzenie dokładnie określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich zakup.

W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu.

Kiedy NFZ refunduje zakupiony sprzęt?
Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

  • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),
  • potwierdzić zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego wymagane jest potwierdzenie zlecenia tylko raz)
  • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.
Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ, bądź na ich stronach internetowych (w związku ze zmianą adresów stron polecamy sprawdzić aktualne adresy na www.nfz.gov.pl).

Udział własny i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jeżeli ktoś nie posiada własnych pieniędzy na pokrycie wkładu własnego lub potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, może zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 (PODLINKOWANA)określa, kto z takiej pomocy może skorzystać. Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty:

  • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Zdarza się, że PCPR-y przyznają dofinansowanie na podstawie średniego miesięcznego dochodu obliczonego z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

PFRON i PCPR
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.02.96.861) wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w PCPR, wynosi:

  • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u można uzyskać maksymalnie 900 zł. (czyli 150 proc. kwoty limitu) i w sumie osoba niepełnosprawna może dysponować kwotą 1500 zł.
Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100 proc. tego udziału.

Wymagane dokumenty do refundacji kosztów:
Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

• odpowiedni wniosek o dofinansowanie, 
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, 
• udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub też odcinek renty), 
• kserokopię zlecenia lekarskiego, 
• fakturę proforma zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup, 
• nr NIP.

WAŻNE!!
Nie można się starać o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu, jeśli wcześniej nie staraliśmy się o takie dofinansowanie z PCPR-u. Należy zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.


NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu.

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice