Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”,
realizuje projekt pod nazwą:

„Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego na lata 2019-2021”,

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu:
RPMP.09.02.01-12-0186/18-00.


Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych postawy dzieci w zgłoszonych szkołach. Realizacja projektu obejmuje badania przesiewowe w kierunku wad postawy, zajęcia grupowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci wymagających leczenia oraz prozdrowotne działania edukacyjne dla dzieci, rodziców oraz personelu medycznego szkół.

Fundacja SANUS „Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych”

„Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych”

         Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół podstawowych” w ramach umowy  zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie publiczne przewiduje objęcie badaniem uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu gmin: Krzeszowice, Zabierzów, Czernichów
i Jerzmanowice – Przeginia (powiat krakowski), po uzyskaniu stosownych zgód od rodziców/opiekunów prawnych. Przedsięwzięcie ma pomóc w jak najszybszym zdiagnozowaniu i skierowaniu do leczenia dzieci siedmioletnich
i ośmioletnich. Realizacja zadania przyczyni się także do profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz wzmocni edukację dzieci, rodziców i opiekunów, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych w tym zakresie. Badania zostaną przeprowadzone w szkołach od września do listopada br., w terminach ustalonych z dyrektorami szkół.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

  

 

 

 Powiat Krakowski

 

Krzeszowice, czerwiec 2017

Fundacja SANUS „W drodze do samodzielności”

„W drodze do samodzielności”

 

 

 

         Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „W drodze do samodzielności” w ramach umowy  zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Projekt przewiduje wsparcie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wychowanych w rodzinach, dla których miejscem zamieszkania jest Powiat Krakowski poprzez zajęcia muzykoterapeutyczne. Zadanie realizowane jest w okresie od 4 lipca 2017r. do 5 grudnia 2017r.

 

 

            

Powiat Krakowski PFRON

                               

 

Zadanie finansowane ze środków
Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych 
od Powiatu Krakowskiego

 

 

 

Krzeszowice, lipiec 2017

 

 

Fundacja SANUS „Kolejny krok by lepiej radzić sobie w życiu”

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Kolejny krok by lepiej radzić sobie w życiu” w ramach umowy zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Czytaj więcej...

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice