Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Konkurs na stan. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reh. Neurologicznej

DYREKTOR OŚRODKA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE” SPZOZ 
W KRZESZOWICACH 
w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej 


Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 nr 34, poz. 182). 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz. 896 z późn. zm.) Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia gazecie "Rzeczpospolita" pod adres: 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” 
SPZOZ w Krzeszowicach 
ul. Daszyńskiego 1 
32-065 Krzeszowice, 


Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej " 

O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zakładu dostępne są w siedzibie jednostki II p. pokój nr 209. Wszelkich informacji o konkursie udzielane będą pod numerem telefonu: 12 282 00 22 wewn. 223.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice